• Blogg
  • Oppgåver til sesong 1 og 2

Oppgåver til sesong 1 og 2

06.09.2023

Rykter til nettside

No ligg det ute oppgåver til sesong 1 og 2 av Rykter.

Læringsressursen tek utgangspunkt i sentrale tema innanfor det tverrgåande temaet folkehelse og livsmeistring, samstundes som han fremjar fleire av kompetansemåla i norskfaget.

Rykter ikon
Rykte – identitet og livsutforsking

Denne ressursen med utgangspunkt i NRK-ungdomsserien Rykter set søkjelyset på fleire relevante problemstillingar kring det å vere tenåring. Gjennom å bruke læringsopplegget får elevane arbeide med spørsmål knytte til ryktespreiing, identitet, gruppepress, sosiale medium og venskap, samstundes som dei må lese og skrive nynorsk over ein lengre periode.