Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga

Nynorsksenteret har på bakgrunn av brev av 17.12.2014 frå Kunnskapsdepartementet til alle grunnskulelærarutdanningane invitert til å etablere Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga. Dei fleste grunnskulelærarutdanningane har no oppnemnt to deltakarar kvar til nettverket.

Deltakarar i nettverket (Excel-dokument)

Sakprosautsnitt Stort

I brevet av 17.12.2014 skriv Kunnskapsdepartementet:

«Rammeplanene beskriver læringsutbyttet for GLU-programmene. Institusjonen har ansvar for å dokumentere at kandidatene har oppnådd det fastsatte læringsutbyttet. Kunnskapsdepartementet forventer derfor at institusjonene nøye vurderer egen institusjons praksis opp mot kritikken fra PROBA-rapporten og Følgegruppen, og setter i verk nødvendige tiltak slik at det blant annet er nødvendig helhetlig ledelse av utdanningene. Institusjonene må selv vurdere behov for nasjonalt samarbeid for utvikle gode vurderingsformer som sikrer god dokumentasjon.»

Nynorsksenteret har teke initiativ til å danne dette nettverket fordi vi trur at vi kan vere ei støtte i lærarutdanningane sitt arbeid med å sikre nynorskkompetansen til komande lærarar. Første samling i nettverket var i Bergen 20. oktober 2015 på Scandic Bergen City. Dette seminaret var meint å vere starten på nettverket og ei erfaringsutveksling om nynorsk i lærarutdanningane.

Kontaktpersonar

Marit Wadsten - Høgskulelektor

Telefon: 416 90 285

marit@nynorsksenteret.no

Mandat for nettverket

Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga er eit frittståande nettverk som har som mål å fremme likeverd for nynorsk i universitets- og høgskolesektoren gjennom samarbeid mellom lærarutdanningsinstitusjonane i heile Noreg. Alle studiestader som tilbyr lærarutdanning er inviterte og kan delta med to personar kvar. Nynorsksenteret er administrativt ansvarleg for nettverket. Første møte i nettverket var i oktober 2015, og vi skal møtast ein gong kvart semester.

Nettverket skal arbeide med:

  • å fremme saker overfor Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet, uttale seg om planar og høyringar der det kan vere naturleg
  • å bidra i arbeid med nasjonale strategiar og satsingar for kompetanseutvikling for betre og meir nynorsk
  • å spreie kunnskapar om nynorskforsking og nynorskopplæring, også internt på eigen institusjon
  • kvalitetssikring og kvalitetsheving av nynorskopplæringa i lærarutdanningane, slik at studentane får ein likeverdig kompetanse i nynorsk og bokmål
  • erfaringsutveksling om nynorsk og nynorskopplæring i lærarutdanningane
  • å vere eit diskusjonsforum for å teste idéar og gje kvarandre råd
  • å halde leiinga ved institusjonen og andre kollegaer informerte om nettverket og problemstillingar som blir drøfta der