Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

 

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i grunnopplæringa og barnehagen.

 

Nytt frå bloggen

Å syngje seg til språk
Born har eit medfødd behov for å uttrykkje seg, og dette er ein viktig del av det å vere menneske. Vi uttrykkjer oss på ulike måtar, verbalt, kroppsleg, gjennom teikning og mykje meir. Vi skal sjå nærare på korleis vi kan bruke song og musikk i språkstimuleringa i barnehagen.
[ Les meir ] - 16.03.2018

Tilhøvet mellom offisielle normer og faktisk språkbruk i nynorsk
Det særmerkte med språksituasjonen i Noreg er ikkje at vi har fleire offisielle språk. Slik er det til dømes også i Sveits, der både tysk, fransk og italiensk er offisielle språk. Det særmerkte er at norsk skriftspråk har to offisielle målformer, nynorsk og bokmål, som båe har stor valfridom når det gjeld staving og bøying, og som dermed kan bli temmeleg like kvarandre.
[ Les meir ] - 09.03.2018

Om å finne si eiga stemme i skrifta
Eg vil jobbe for at elevane mine skal finne si eiga stemme og lære å bruke den i det havet av skriftlege medium dei blir kasta ut i allereie som barn. Det treng dei, og det fortener dei.
[ Les meir ] - 03.03.2018

Tips frå Nynorskbok.no

Tor Arve Røssland: Den tolvte spelaren
Denne lettlesne romanen tar opp aktuelle problemstillingar som rasisme, vald og trugsmål, og kor vanskeleg det er å fortelje om noko ein veit ein bør fortelje om, samstundes som ein har lova å ikkje seie noko.
[ Les meir ] - 19.03.2018

Terje Torkildsen: Stavanger Stories 2
Nokre gonger er det kort avstand mellom liv og død. Torkildsen fortel om kor tilfeldig alt som hender kan vere, utan at ein kan seie noko om kven si skuld det var. Her les vi om kvardagslege hendingar som kan få veldig tragiske følgjer.
[ Les meir ] - 22.02.2018

Visste du at …?
Tre nye faktabøker om husdyr er klare, denne gongen om kua, sauen og grisen. Kvar bok har femten oppslag med ei «visste du at»-setning og ein illustrasjon som støttar teksten. Illustratør Anna Fiske har ein særeigen strek og spelar på humor i teikningane sine.
[ Les meir ] - 09.02.2018

Barnehage
– ressursar for barnehagetilsette

Barnetrinnet
– ressursar for lærarar i barneskulen

Ungdomstrinnet
– ressursar for lærarar i ungdomsskulen

Vidaregåande
– ressursar for lærarar i vgs.

Lesegledarar
Nynorske lesegledarar for skular og barnehagar i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland.

Nettverk

NOLES – eit nettverk for høgskulane og universiteta som underviser i lese- og skriveopplæring

Nettverk for nynorsk i lærarutdanninga – eit nettverk for å sikre nynorskkompetansen til komande lærarar

Nettverk for nynorsk i vidaregåande opplæring – eit forum for norsklærarar

ISSUU Følg Nynorsksenteret på Twitter Soundcloud Videoar frå Nynorsksenteret

Facebook

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)