• Blogg
 • Gratis seminar: God start med nynorsk på 5.–7. trinn

Gratis seminar: God start med nynorsk på 5.–7. trinn

05.07.2021

IMG 0380 til nyhendebrev

Torsdag 23. september frå klokka 13 til 15 arrangerer Nynorsksenteret eit digitalt seminar som er gratis å delta på. Seminaret handlar om korleis ein kan gje elevar med bokmål som hovudmål ein god start med nynorsk på 5.–7. trinn.

Illustrasjonsfoto: Ingvild Myklebust Hovden

LK 2020 er tydeleg på at ein skal undervise i sidemål tidleg. Elevar skal bli lesne for på sidemålet dei to første skuleåra, for deretter å lese sjølve på sidemålet frå 3. trinnet og prøve ut skriving frå 4. trinnet.

På 5.–7. trinnet skal elevane utforske skriving på sidemålet. Nynorsksenteret ønsker å dele kunnskap om god nynorskopplæring for elevane på desse trinna.

– Vi ønsker å skape medvit om nynorsk språk og språkarbeid og å gjere målgruppene våre kjende med den rike nynorske barnelitteraturen. Vi ønsker også å vise korleis barnelitteraturen kan brukast tverrfagleg og til djupnelæring, også innanfor verdigrunnlaget i opplæringa, seier Guro Kristin Gjøsdal ved Nynorsksenteret.

– Kven er målgruppene for dette seminaret?

  Dette er eit digitalt seminar der vi ønsker å rette oss mot lærarar, studentar, lærarutdannarar og andre interesserte som arbeider med 5.–7. trinnet. Vi håpar at tidspunktet på dagen kan høve for flest mogleg i målgruppene, og vi vil gi dei to timar med positivt fagleg påfyll, seier Gjøsdal.

  – Kvifor er det viktig med opplæring i sidemål på 5.–7 trinnet?

   – Når vi snakkar om språk i klasserommet, tek vi utgangspunkt i elevane sine tidlegare språkerfaringar. Å utforske likskapar og skilnader mellom språk og dialektar aukar den språklege bevisstheita. Vi trur på å skape ein positiv kultur for språksamtalar i klasserommet, og vi trur på at litteraturen kan vere ein språkleg døropnar. For å lære eit språk må ein bli eksponert for språket. Språket ein møter i litteraturen, styrkjer elevane si eiga skriving og lesing. I litteraturen møter elevane ord og setningar som dei ikkje møter i det munnlege språket. God litteratur og gode modelltekstar er gode utgangspunkt for å utforske skriving på nynorsk.

   – Kva vil deltakarane få gjennom dette seminaret?

    – I dette seminaret vil vi sette lys på lærarrolla og kva ansvar og moglegheiter som ligg i god start med nynorsk på 5.–7. trinnet.

    Anne Marta V. Vadstein ved Nynorsksenteret vil gi god innføring i satsingane Språkløyper og Tidleg start. Vidare vil Elin Heggelund gi sine beste tips kring det vellukka arbeidet ho har gjort med sidemål for 5.–7. trinnet ved Vennersberg skole. Nynorsksenteret vil også presentere prosjektet Bok på 1-2-3 og nettsida Nynorskbok.no, og det vil vere rom for spørsmål og dialog.

    Meld deg på her.