Likeverdspioneren Kim Friele

Kim Friele2 cropped til nettside
Foto: Jarle Vines

Undervisningsopplegg i norsk, samfunnsfag og KRLE for 8.–10. trinnet. Opplegget støttar norsk som andrespråk og interkulturell pedagogikk.

Tema:

  • Kim Friele
  • Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Læraren tilpassar og forklarer omgrep og anna til målgruppa.

Kopling til læreplanen og berekraftsmål

Vi finn støtte for opplegget i LK 2020 i faga norsk, samfunnsfag og KRLE, og i dei tverrfaglege temaa folkehelse og livsmeistring, demokrati og medborgarskap. Opplegget tek også opp tema som går inn i FN sine berekraftsmål, som god helse og livskvalitet, likestilling mellom kjønna, mindre ulikskap, og fred, rettferd og velfungerande institusjonar.

Om Kim Friele

Kim Friele blei fødd i 1935 og døydde i 2021. Ho vert rekna som den viktigaste forkjemparen for homofile og lesbiske rettar i Noreg. Friele var aktiv i rørsla som i dag er kjent for LHBTI-personar sine rettar. Ho var akademikar og engasjerte seg som debattant, forfattar, skribent, og i Arbeidarpartiet.

Oppvekst

Friele voks opp i Bergen. Faren var skipsreiar. Ho vert beskriven som viljesterk. Etter vidaregåande opplæring tok ho språkstudium ved universitetet i Cambrigde. Ho blei gift, men ekteskapet vart oppløyst året etter. Tidleg på 1960-talet mønstra Friele på eitt av skipa til faren. Gjennom månadane til sjøs fekk ho auga opp for sosial urettferd. Etter dette vart ho særleg politisk bevisst.

Å kunne vere fri og open med legninga si

Friele flytta til Oslo og vart etter kvart engasjert i forløparen til FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfald. Ho tok for alvor tak i å få bort lova som kriminaliserte praktisert homofili. Ho var den fyrste leiaren som våga å signere med fullt namn i offentlege brev, og ho stod sjølv ope fram som homofil. Friele var også den fyrste som snakka om homofili på NRK. Dette skjedde på midten av 1960-talet.

Utover 1970-talet vart vern mot diskriminering av homofile og lesbiske ei viktig sak. I siste del av 1970-talet lukkast Friele og rørsla med å vedta at homoseksualitet ikkje skulle reknast som ein psykiatrisk diagnose. Homofile vart også formelt likestilte med heterofile i Forsvaret.

Tidleg på 1980-talet vedtok Stortinget å inkludere homofile i det som vart kalla rasismeparagrafen. Saman med partnaren Wenche Lowzow arbeidde Friele for å setje søkjelys på diskriminering og audmjuking av homofile og lesbiske. Arbeidet vidare var prega av aids-krisa, partnarskapslov, stebarnsadopsjon og seinare ekteskapslov.

Kim Friele var oppteken av solidaritet. I dette låg også å ikkje diskriminere einslege og andre som lever utanfor partnarskap og ekteskap. Friele har vore sentral i arbeidet innanfor politikk for homofile og andre menneskerettssaker.

Oppgåver

  1. Kva er Kim Friele mest kjent for?
  2. Korleis vil du beskrive Kim Friele ut frå informasjonen du får?
  3. Kva står omgrepet skeiv for?
  4. Kva står LHBTI for?
  5. Instagram: Sjå gjennom nokon av bileta til brukaren @whereloveisillegal eller @lgbt_history. Vel eit bilete, vis fram og fortel for ein læringspartnar. Gjer dokker også kjente med kampanjen #Tacklehomophobia.
  6. Finn argument for at seksuelle rettar er menneskerettar.

Tilleggsressursar

Boktips

Kjelder

  • Store Norske Leksikon: Kim Friele
  • Sex og politikk - Foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter