Lesing

Å kunna lesa som grunnleggjande ferdigheit er både ein føresetnad og ein viktig reiskap i læringsarbeidet i faga. Ei god leseopplæring må leggja vekt på å utvikla dei språklege ferdigheitene til elevane.

Nynorske fagomgrep er mindre brukte enn dei tilsvarande fagomgrepa på bokmål. Difor er det viktig å arbeida grundig med både uttrykk og innhald i klasserommet. Det kan ein gjera på ulike måtar, til dømes ved å bruka fagomgrep og andre ord i lærebokteksten/fagteksten i tokolonnenotat, avsnittsskjema eller tankekart. Det er også nyttig om læraren brukar dei nynorske fagomgrepa i faglege samanhengar, både munnleg i klassesamtalar og gjennomgang av fagstoff, og skriftleg i modelltekstar, skriveoppgåver og på tavla. På den måten modellerer han/ho bruken for elevane. Å samanlikne fagomgrep og andre ord og frasar på bokmål og nynorsk gjev også god språklæring.

For å verta ein god nynorsklesar, må ein lesa mykje på nynorsk, lesa variert: både fagtekstar, skjønnlitteratur og ymse tekstar frå mediekvardagen, og læra høvelege lesestrategiar å ta i bruk i møte med ulike tekstar. Fagtekstar krev andre tilnærmingar både før, under og etter lesing enn spenningsforteljingar. Når ein les fagtekstar er det viktig å identifisera føremålet med teksten (t.d. å forklara, beskriva, rapportera ...), forstå kva han handlar om, finna ut kva viktige ord og omgrep i teksten tyder med meir, medan det med spenningsforteljingar ofte kan vera fint å la seg riva med.

Multiple Tekstar
Å lese multiple tekstar

Filmen «Å lese multiple tekstar» viser korleis ein lærar på ungdomstrinnet underviser i å arbeide med informasjon frå fleire kjelder.

Lesing Og Skriving I Samfunnsfag
Lesing og skriving i samfunnsfag

Filmen syner korleis ein kan arbeide grundig og systematisk med lese- og skriveopplæring, heile vegen frå før elevane startar å skrive til det ferdige produktet er klart.

Hovudmaal Ikon
Språkløyper: Nynorsk som hovudmål

Elevar med nynorsk som hovudmål har nokre utfordringar som elevar med bokmål som hovudmål ikkje møter. I denne fagressursen ser vi på korleis vi som lærarar i alle fag kan hjelpe elevane til å bli trygge nynorskbrukarar.

Fotball Kvadrat
Retoriske appellformer og språklege verkemiddel

I dette undervisningsopplegget skal elevane leite etter retoriske appellformer og språklege verkemiddel i ein tekst frå avisa Sunnmørsposten: «Aldri før har noko så lite kravd så mykje frå så mange» av Egil Schistad.

Mg 8218 Kvadrat
Nynorsk lærebok i eit anna fag enn norsk

Når elevar med bokmål som hovudmål har lærebok på nynorsk i eit anna fag enn norsk, kan dei tileigne seg kunnskapar i faget samstundes som dei blir fortrulege med å lese og skrive nynorsk.

Framtida
Framtida

Framtida er ei nynorsk nettavis for ungdomar og unge vaksne.

Allkunne
Allkunne

På Allkunne.no finn du kvalitetssikra leksikonartiklar på nynorsk om ulike emne.