Skriving

Sommar paa veg ikon
Nynorske skriveoppgåver for sommarvarme klasserom

Er du på jakt etter motiverande nynorske skriveoppgåver som elevane kan arbeide med før sommarferien? I dette oppgåvesettet kan elevane velje mellom ulike typar sommaraktuelle skriveoppgåver.

Kenny eliason Ak5c5 V Tch5 E kvadrat
Lag ein poesiverkstad!

Å engasjere elevane til å utforske språket kan påverke korleis dei opplever å skrive nynorsk. I denne undervisingsressursen finn du tips til korleis du kan inspirere elevane til å utfalde seg kreativt gjennom skrivinga. Eit anna delmål med arbeidet er å la elevane lese og bli kjende med den nynorske samtidslyrikken. 

Joggesko
På med skoa – ein læringsressurs som tek utgangspunkt i fottøyet

Ungdomar er opptatt av sko, og i denne læringsressursen får dei nærlese ein engasjerande artikkel om Nike og skrive ein faktatekst om temaet. Dei skal også reflektere over korleis sko opptrer i språket vårt, og jobbe med grammatikkoppgåver.

Marcos paulo prado tcy W6 Im5 Uug ikon
Det første eg hugsar, er ...

Når elevane får skrive om sitt eige liv, får dei reflektere over eigen identitet og kva som har forma dei til å bli den dei er i dag. Å skrive ein sjølvbiografi eller miniportrett om seg sjølv er eit av måla med dette undervisningsopplegget.

Skriving Utan Bakgrunn
Kreativ skriving

Ein del elevar treng litt hjelp til å kome i gang med å skrive kreative oppgåver. Denne ressursen inneheld enkle oppgåver og tips til ulike måtar å starte ein skriveprosess på.

Illustrasjon til nettsida Unsplash olga nayda Dgdw Tb X54o U kvadrat
Heime – eit undervisningsopplegg om tilhøyrsle, identitet og språk

Kva er heime for deg? Dette spørsmålet går som ein raud tråd gjennom denne undervisningsressursen. Elevane må reflektere over kva som særmerkjer heimstaden deira, før dei vert nærare kjende med musikkvideoen og songteksten «Heime» av Synne Vo.

Vaaren er her ikon
Våren er her!

Ta med deg elevane ut, sug inn inntrykka av naturkulissane og la elevane skrive eit assosiasjonsdikt som har våren som tema. I undervisingsopplegget finn du også forslag til korleis ein kan jobbe med vårbingo, skodespel, frodige diktutstillingar og spelelister med utgangspunkt i våren.

Kate stone matheson ikon
Tverrfagleg skrivedag om søvn

Denne engasjerande og aktuelle skriveoppgåva handlar om temaet søvn. Vi viser her korleis ein kan leggje opp til og gjennomføre ein skrivedag for elevar i ungdomsskulen. Til opplegget følgjer det forslag til film, fagtekstar og oppgåver ein kan bruke til å aktivere forkunnskapar og byggje kunnskap om emnet.

Rykter ikon
Rykte – identitet og livsutforsking

Denne ressursen med utgangspunkt i NRK-ungdomsserien Rykter set søkjelyset på fleire relevante problemstillingar kring det å vere tenåring. Gjennom å bruke læringsopplegget får elevane arbeide med spørsmål knytte til ryktespreiing, identitet, gruppepress, sosiale medium og venskap, samstundes som dei må lese og skrive nynorsk over ein lengre periode.

Instagramnovelle kvadrat
Lag digitale forteljingar

Terje Torkildsen har på oppdrag for Nynorsksenteret skrive ei novelle for ungdomar: Heime-aleine-fest. I dette læringsopplegget skal elevane skrive vidare på novella til Torkildsen gjennom tre skriveoppdrag og lage tilhøyrande digitale forteljingar.

Skrivejenter ikon
Verdas nyttigaste fingergymnastikk?

I denne undervisningsressursen skal elevane lese ein nynorsk tekst om 29 år gamle Aslak Maurstad. Han arbeider som direktetekstar i NRK. Dei skal også gjere ulike øvingar der målet er å lære seg å skrive raskt, godt og rett på tastatur.

Hafthor
Fjellet frå Island

I ressursen skal elevane lese eit lengre, nynorsk portrettintervju med islendingen, og bruke informasjonen som kjem fram i intervjuet, til å skrive ein fagtekst i fem avsnitt.

Skriv ei gross og gru forteljing
Skriv ei grøss-og-gru-historie sjølv

Her har vi samla setningsstartarar som klassen kan bruke for å lage eigne grøssarhistorier.

Ricky han R4l Nn2 HE Xj4 unsplash kvadrat
Tverrfagleg tema: Menneskerettar, demokrati og medborgarskap

I denne tverrfaglege undervisningsressursen skal elevane skrive ein fagartikkel på nynorsk. Vi har laga to oppgåver, den eine handlar om ytringsfridom, og den andre handlar om barn og ungdom på flukt.

Arbeid med tekstskriving og grammatikk ikon
Arbeid med tekstskriving og grammatikk samtidig

Skriv ein kort tekst og jobb litt med grammatikk samtidig! Inspirasjon til å starte skrivinga får elevane frå eit bilde.

Hovudmaal Ikon
Språkløyper: Nynorsk som hovudmål

Elevar med nynorsk som hovudmål har nokre utfordringar som elevar med bokmål som hovudmål ikkje møter. I denne fagressursen ser vi på korleis vi som lærarar i alle fag kan hjelpe elevane til å bli trygge nynorskbrukarar.

Godt nytt KVADRAT
Godt nytt år! Samtale- og skriveoppgåver

I januar passar det å setje av tid til å reflektere over året som har gått, og det nye året som ventar. I dette læringsopplegget for 8.–10. trinn finn du samtale- og skriveoppgåver som fremjar refleksjon og ettertanke, og som er lette å ta i bruk i klasserommet.

Amanda Gorman kvadrat Foto Peter Stevens
Amanda Gorman – krafta i diktinga, krafta i språket

I denne omsetjingsoppgåva skal elevane ta utgangspunkt i diktet «The Hill We Climb» av Amanda Gorman, og reflektere over kva slags kraft dikting kan ha.

Lesing Og Skriving I Samfunnsfag
Lesing og skriving i samfunnsfag

Filmen syner korleis ein kan arbeide grundig og systematisk med lese- og skriveopplæring, heile vegen frå før elevane startar å skrive til det ferdige produktet er klart.

Attdikting ikon
Omsetjing av songtekstar

I dette tverrfaglege undervisingsopplegget får elevane prøve seg på omsetjing/attdikting av ein songtekst frå engelsk til nynorsk.

Kjotfri
Kjøtfri middag – å dekonstruera modelltekst

Ein viktig del av arbeidet med argumenterande skriving handlar om at elevane byggjer opp sine eigen kunnskap ved å dekonstruera modelltekstar.

Mg 8366 Kvadrat
Språkløyper: Nynorsk som sidemål

Denne språkløypepakken tek føre seg korleis sidemålsopplæringa kan ta i bruk varierte metodar og engasjere elevar med ulike føresetnader og motivasjon.

Skrivehender
Frasesamling (PDF)

Ei samling med uttrykk og skrivemåtar til bruk i fagtekstar.

Pepar Halloween
Halloween på nynorsk

I denne ressursen har vi samla ulike oppgåver og tips til litteratur i samband med halloween.

Mg 0732 Utsnitt
Skriving på nynorsk

Å skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Vi skriv ulikt i samfunnsfag og naturfag, og vi skriv ulikt på nynorsk og bokmål.