Å snakke om språk

Vegar ikon
Ulike vegar til språkhistoria

Kunnskap om den norske språkhistoria gir elevane ei betre forståing for kvifor dei må lære seg begge skriftspråka, og kvifor det er viktig for eit demokrati å ta vare på det språklege mangfaldet.

Snakk Saman Om Spraak Ungdomsskule
Snakk saman om språk

Ein plakat med gode råd og tips til opplæring i nynorsk som sidemål.

Eidekvadrat
Korleis kan ein arbeide målretta med språket i elevtekstar?

Dette undervisningsopplegget syner korleis ein kan arbeide med språket i elevtekstane, og det kan brukast i alle tekstar elevane skal skrive.

Skriv ein spraakbiografi ikon
Skriv språkbiografien din

La elevane skrive språkbiografien sin. Snakkar dei ei dialekt som dei alltid har snakka, eller har dei endra talemålet sitt? Korleis snakkar foreldra og besteforeldra deira? Kor mange språk kan dei sjølv, både munnleg og skriftleg?

Nyord
Dei nye orda – eit undervisingsopplegg om språk i endring

I dette undervisingsopplegget skal elevane utforske nokre av dei nye orda i språket vårt og få ei betre forståing for språket i endring. Undervisingsopplegget tek utgangspunkt i kjerneelementet språket som system og moglegheit.

Samtalepingvin
Utforskande samtalar om språk

Gode språksamtalar i klasserommet fremjar læring. I desse teikneseriane viser me døme på korleis du som lærar kan få til utforskande samtalar om språklege fenomen på nynorsk.

Setningsleddlappar
Setningsledd og ordklassar (pdf)

Lappar med setningsledd i ulike fargar som kan kopierast opp og klippast ut, slik at elevane kan setje saman setningar. Då har ein høve til å diskutere skilnaden mellom setningsledd og semantikk. Ei setning kan vere grammatisk riktig sjølv om innhaldet ikkje gjev meining. Setninga «Katten køyrer fårikål» er ei setning med subjekt, verbal og objekt, men innhaldet er ikkje semantisk rett.

Kjonnsladde ikon
Å mangle ballar – det kjønnsladde språket

I denne ressursen skal elevane reflektere over korleis vi brukar språket vårt som ein haldningsmarkør i møte med omverda. Deretter skal dei utforme plakatar (samansette tekstar) der dei rokkar ved dei stereotypiske språklege framstillingane av kjønna.

Mg 8336 Kvadrat
Å utforske språket

Praksiseksempel med vekt på å sjå korleis ein kan få elevane merksame på språket i tekstane dei skriv, og på å skape ein klasseromskultur der ein snakkar om språk.

Magrittviking
Språkhistoria på 11 minutt

Rask gjennomgang av språkhistoria kan gjere det lettare for elevane å få oversikt og sjå samanheng.