Å snakke om språk

Snakk Saman Om Spraak Ungdomsskule
Snakk saman om språk

Ein plakat med gode råd og tips til opplæring i nynorsk som sidemål.

Eidekvadrat
Korleis kan ein arbeide målretta med språket i elevtekstar?

Dette undervisningsopplegget syner korleis ein kan arbeide med språket i elevtekstane, og det kan brukast i alle tekstar elevane skal skrive.

Samtalepingvin
Utforskande samtalar om språk

Gode språksamtalar i klasserommet fremjar læring. I desse teikneseriane viser me døme på korleis du som lærar kan få til utforskande samtalar om språklege fenomen på nynorsk.

Setningsleddlappar
Setningsledd og ordklassar (pdf)

Lappar med setningsledd i ulike fargar som kan kopierast opp og klippast ut, slik at elevane kan setje saman setningar. Då har ein høve til å diskutere skilnaden mellom setningsledd og semantikk. Ei setning kan vere grammatisk riktig sjølv om innhaldet ikkje gjev meining. Setninga «Katten køyrer fårikål» er ei setning med subjekt, verbal og objekt, men innhaldet er ikkje semantisk rett.

Kjonnsladde ikon
Å mangle ballar – det kjønnsladde språket

I denne ressursen skal elevane reflektere over korleis vi brukar språket vårt som ein haldningsmarkør i møte med omverda. Deretter skal dei utforme plakatar (samansette tekstar) der dei rokkar ved dei stereotypiske språklege framstillingane av kjønna.

Mg 8336 Kvadrat
Å utforske språket

Praksiseksempel med vekt på å sjå korleis ein kan få elevane merksame på språket i tekstane dei skriv, og på å skape ein klasseromskultur der ein snakkar om språk.

Magrittviking
Språkhistoria på 11 minutt

Rask gjennomgang av språkhistoria kan gjere det lettare for elevane å få oversikt og sjå samanheng.