Vurdering av kreative tekstar

Eksamensrettleiinga for Vg3 skriv dette om vurdering av kreative tekstar for å oppnå karakteren fem eller seks:

  • har formålstenleg struktur og god samanheng
  • har relevante moment og/eller eksempel, med god breidde
  • viser kreativitet i val av innfallsvinklar til temaet
  • viser kreativitet og bruker verkemiddel på ein gjennomført måte i utforminga av teksten
  • reflekterer, utforskar og prøver ut tankar på ein sjølvstendig måte
  •  viser til og reflekterer over språkleg/ kulturhistorisk kunnskap dersom det er relevant
  • bruker vedlagde tekstar på ein kreativ og sjølvstendig måte

Her finn du eksamensrettleiinga for eksamen i norsk på 10. trinn og Vg3, hovudmål og sidemål, våren 2018: