Frasar til bruk i resonnerande/drøftande fagtekstar

Det er naudsynt å kunna meir enn berre grammatikk når du skal læra å skriva eit språk. Ved å ta utgangspunkt i ferdige frasar kan du få ei kjensle av ordleggingstradisjonane i språket. Her har me samla ein del nynorske frasar til bruk i resonnerande/drøftande fagtekstar.

Arild Torvund Olsen

Last ned som PDF til utskrift

Mg 0645

1. Innleiing/opning

Introduksjon av problemstillinga/temaet:

 • Det har lenge vore slik at ...
 • I boka/teksten/artikkelen K hevdar X at ...
 • I boka/teksten/artikkelen K dreg X fram korleis ...
 • I det siste har me sett at ...
 • A er eit perspektiv/ein synsmåte som har vore ganske fråverande i den matematiske/samfunnsvitskaplege/humanistiske/europeiske/nyare litteraturen/forskinga.
 • Det finst mange døme på A, til dømes (i) K...

Kva du skal gjera:

 • I denne teksten ... ; Ved å samanlikna tekstane/framstillingane/synsmåtane/synsstadane til X og Y ... ; Med utgangspunkt i teksten til Y ... ; Ved å sjå K i samanheng med det rådande synet på B ...  
 • ... vil eg drøfta om det verkeleg er slik at ... ; ... vil eg sjå på ... ; ... ynskjer eg å peika på korleis synet på B har endra seg ; ... vil eg visa at synet på B er tufta på ... ; ... vil eg syna at B heng saman med  ... ; ... vil eg få fram at ... ; ... er det eit mål å ... ; ... vil eg prova at ... ; ... rettar eg søkjeljoset mot ...
 • Eg meiner at synet i K framleis held mål, og det skal eg no freista prova.
 • Framstillinga i K held diverre ikkje mål, og nokre av grunnane til det skal eg syna i denne gjennomgangen.

Kva rekkjefølgd du skal gjera det i:

 • Fyrst vil eg ta føre meg ... ; I byrjinga av teksten vil eg sjå på ... ; Eg vil innleia/opna med å ...
 • Deretter vil eg ... ; Dinest/dernest kjem eg til å ... ; Så skal eg ...
 • Som ei avslutning vil eg ... ; Til sist skal eg ... ; Mot slutten vil eg ...

2. Hovuddel

Samanbindingsfrasar:

 • Jamvel om ... / Endå (om) ... / Trass i at ...
 • Jamvel ... / Til og med ...
 • I hovudsak har ...
 • I alle fall/iallfall ser me at ...
 • Med andre ord: ...
 • På eit vis er det ...
 • Likevel ... / Like fullt ... / Kor som er ...
 • Samstundes er ...
 • På det viset er ...
 • I og med at ... / På grunn av at ...

Presentera synet ditt:

 • Slik eg ser det, så ...
 • Eg vil hevda at ...
 • Eg meiner/tykkjer at ...
 • Til liks med X meiner eg at ...
 • I motsetnad til X meiner eg at ...

Underbyggja argumenta du nyttar:

 • Slik kan me sjå at ...
 • Her ser me korleis ...
 • Eg vil prova dette ved å sitera X, som i K skriv at ...
 • Som me såg i K, så er det slik at ...
 • Eit prov for B finn me i K, der X syner at ...
 • Etter det X skriv, så ...
 • Med grunnlag i det Y skriv, kan me slå fast at ...
 • K og L gjev meir enn godt nok grunnlag til å hevda at ...
 • K syner (oss) at ...
 • Dersom K er rett/stemmer, så kan me slutta at ...
 • Av di K er B, kan me trygt konkludera med at ...

Vurdering av argumenta og argumentgrunnlaget til dei/det du skriv om:

 • Alle desse argumenta tek utgangspunkt i ...
 • Argumenta/oppfatningane til X er nært knytte til synsstaden hans/hennar
 • Me kan seia at argumenta i K er ei form for B.
 • I teksten tek X det for gjeve at ...
 • Ingen av dei nemnde argumenta held mål dersom me legg føresetnadene i K til grunn ...
 • Gjeve at B stemmer, så ...
 • X kjem ikkje med noko prov for påstandane i teksten
 • X underbyggjer ikkje det han/ho skriv
 • Argumenta til X er godt underbygde/prova
 • (Funna i) K stør ikkje argumentet X kjem med om at ...
 • På eit/mange vis er K slik at ...

Samanlikna tekstar/argument/meiningar:

 • Korkje X eller Y ...
 • Båe tekstane/skribentane/forfattarane/syna ...
 • Både X og Y ...
 • Medan X tek utgangspunkt i A, byggjer Y på B
 • Me/ein kan seia at X ser på / legg vekt på / ynskjer A, medan Y ser på / legg vekt på / ynskjer B
 • K liknar på L med omsyn til synet på A
 • K og L har sams syn på A
 • Skilnaden mellom K og L er at ...
 • Skilnaden/likskapen mellom K og L er tydeleg i måten dei skriv om B på. Han kjem òg til syne i ... (Du syner attende til hankjønnsord som «skilnaden» og «likskapen» ved å skriva «han». Ikkje skriv «den». Tilsvarande skal du syna attende til hokjønnsord med «ho» og til inkjekjønnsord med «det».)
 • På den eine sida ser me/kan me hevda at ... På den andre sida ...

3. Avslutning

 • Som me har sett, så ...
 • Eg har no peikt på korleis X ...
 • I opninga drog eg fram korleis X ...
 • Me kan konkludera/oppsummera/avrunda med å seia at ...
 • Ut frå det me har sett i denne gjennomgangen/samanlikninga/drøftinga, kan me slutta at ...
 • I denne teksten/artikkelen/drøftinga har eg freista seia noko om ...