Tematiske tips til nynorske barnebøker til bruk i barnehagen

Kakefest

I denne ressursen finn du eit utval av barnebøker frå dei siste åra, knytte til verdigrunnlaget til barnehagen og til nokre av dei fagområda som gjerne kan vera utfordrande å finne litteratur til. De finn også boktips til arbeid med overgangen mellom barnehage og skule. I arbeid med barn kan det til tider oppstå situasjonar der du får bruk for bøker som utgangspunkt for samtale om vanskelege tema. Vi har også lagt til nokre tips i den kategorien.

Fagområdet kommunikasjon, språk og tekst står sentralt i arbeidet med litteratur og høgtlesing, saman med formålet om danning, læring og fremjing av vennskap, fellesskap, kommunikasjon og språk. Høgtlesing er ein fin måte å skape rom for undring og samtale, og det kan også vera eit godt utgangspunkt for å utvide rolleleiken til barna. Det er også ei god støtte i arbeid med alle fagområda i barnehagen. I dette oversynet er kvar bok sortert etter tema med tre sentrale stikkord, slik at det skal vera enkelt å finne ei aktuell bok. Bøkene er også merkte med 0–3 og/eller 3–6, slik at ein lett kan sjå målgruppa til boka.

Frå verdigrunnlaget til barnehagen:

Barn og barndom

Demokrati, mangfald og gjensidig respekt

 • Jakob og Neikob. Naboen (K. Stai) framandfrykt, mistru, respekt (0–3 og 3–6)
 • Bomulv (N. Svendsen og A. Duzakin) mot, mangfald, einsemd (3–6)
 • Bålet (T. Tjensvold) ulikskap, konflikt, likeverd (3–6)
 • Ulla (Anna R. Folkestad) venneflokk, inkludering, leik (3–6)

Berekraftig utvikling

Livsmeistring og helse

 • Ørn (M. Grande) sjølvhevd, ulikskap, mot (3–6)
 • Bø og Bæ og stakkars Bo (L. og O. Landström) empati, medkjensle, vennskap (0–3 og 3–6)
 • Monsterbråk (Á. Jónsdóttir, R. Helmsdal og K. Güettler) krangel, uvenner, leik (0–3 og 3–6)
 • Monsterbesøk (R.Helmsdal, K. Güettler og Á. Jónsdóttir) vennskap, leik, sosial kompetanse (0–3 og 3–6)
 • Luisa og Ugla (L. Dreyer og G. Kvaal) vennskap, skilnader, tilhøyrsle (3–6)
 • Bo flyttar ut (T. Tjensvold) vennskap, endring, familie (3–6)

Fagområde i Rammeplan for barnehagen:

Etikk, religion og filosofi

Nærmiljø og samfunn

Anna:

Overgangen mellom barnehage og skule

 • Lykketanna (A.D. Øverbye) skulestart, gut, grue seg (3–6)
 • Alle i Alta kan (Eva Jensen og Inger Lise Belsvik) alfabetet, bokstavrim, språkleik (3–6)
 • Bokstavsommaren (E. Osland og I.L. Belsvik) alfabetet, hav, bokstavlyd (3–6)
 • Hokus pokus 1-2-3 (S. Horndal) telje, rim, undring (3–6)

Vanskelege tema