Overgangen mellom barnehage og skule

Rammeplan for barnehagen (2017) seier at dei eldste barna skal få oppleve at det er ein samanheng mellom barnehagen og skulen. Barnehagen skal leggje til rette for at dei eldste barna har med seg erfaringar, kunnskap og ferdigheiter som kan gi dei eit godt grunnlag og god motivasjon for å begynne på skulen, og bidra til at barna kan møte skulen med nysgjerrigheit og tru på eigne evner.

For at barn som bur i nynorskområde, skal verte trygge nynorskbrukarar, er det viktig at dei får variert og god skriftspråkstimulering på nynorsk. Dette arbeidet bør vere ein del av barnas kvardag frå dei tek til i barnehagen, og det bør leggjast ekstra vekt på det i arbeidet med overgangen mellom barnehage og skule. Aktivitetane er leikprega og varierte og stimulerer talespråket i tillegg til at borna blir kjende med kva skrift er og kan brukast til. Slik bidreg barnehagen til å leggje eit trygt og godt grunnlag for den fyrste lese- og skriveopplæringa i skulen. På denne sida finn du gode ressursar og faglege innlegg knytte til arbeid med nynorsk i overgangen mellom barnehage og skule.

Refleksjonsspørsmål til filmen:

1. Korleis er nynorsk synleg for borna i det fysiske miljøet i barnehagen i dag?
Visuelt: skrift på veggane som plakatar, lappar, branninstruksar, skilt i garderoben og namnelappar m.m.
Materiell: bøker, songbøker, songkort, bildestøtte, språkstimuleringspakkar m.m.

2. I kva grad nyttar de nynorsk i arbeidet med skriftspråkstimulering i barnehagen generelt, og med førskulebarna spesielt?
Døme: Av bøker til høgtlesing, songar, rim og regler og aktivitetsark/førskulehefte (dersom aktuelt), kor mykje av dette er på nynorsk samanlikna med bokmål?

3. Korleis arbeider de i kommunen dykkar når det gjeld samarbeidet knytt til overgangen mellom barnehage og skule, og i kva grad vert nynorsk tematisert?

Ressursar

Hattesnigel
Førskuleaktivitetar med Berte og Iver

I denne ressursen finn du informasjon om korleis du som barnehagelærar eller lærar kan førebu og gjennomføre førskuleaktivitetar med utgangspunkt i aktivitetssidene Berte og Iver.

Frode laks hovudbilete
Frode Laks – ei kulturell bru mellom barnehage og skule

Overgangsprosessar i oppveksten kan både støtte og svekke utviklinga og sjølvbildet til barnet. Når det er ein gjennomtenkt samanheng mellom barnehage og skule, vil det trygge borna og gjere at dei kjenner på meistring i møte med det nye.

Barnehageboklaging
Små skrivarar, unge forfattarar

Her får du tips om korleis du kan skrive bok i barnehagen, og om nynorske bøker som er gode modelltekstar.

Hender som spår til nettside
Brett ein spå, så skal du sjå!

Å lage spå er ein aktivitet som inspirerer til språkleik og skriving i barnehagen.

Skriftspraakmote
Film: Skriftspråkmøte og bokstavkjennskap

I denne filmen frå Haugland gardsbarnehage får me sjå korleis samtalar om bokstavar vert eit fint utgangspunkt for born si utforsking av skriftspråket.

Kakefest
Tematiske tips til nynorske barnebøker

I denne ressursen finn du eit utval av barnebøker frå dei siste åra, knytte til verdigrunnlaget til barnehagen, og til nokre av dei fagområda som gjerne kan vera utfordrande å finne litteratur til. De finn også boktips til arbeid med overgangen mellom barnehage og skule.

Språkløyper

Artiklar

Skulestart kjøpt illustrasjonsfoto til nettside

Les, syng og leik på 1. trinn

Overgangen frå barnehage til skule kan vere stor for mange av skulestartarane. Ved å vidareføre aktivitetar som leiking og synging når dei startar i skulen, blir kanskje overgangen lettare.

16.08.2022

Skulestartarar illustrasjonsfoto til nettside

Ein god start for skulestartarar

August er månaden for skulestart, og nokre barn er ekstra spente denne tida. Hundrevis av skulestartarar står på terskelen til ein mangeårig skulegang, og ein ny kvardag ventar. Å få ein god start kan vere avgjerande for korleis desse barna vil oppleve tida på skulen. Her har vi nokre tips som kan vere med på å gje skulestartarane ein god start med skulelivet.

23.08.2022