Utforsking av skrift

Rammeplan for barnehagen (2017) seier at barnehagen skal bidra til at borna «utforskar og gjer seg erfaringar med ulike skriftspråklege uttrykk, til dømes leikeskrift, teikning og bokstavar, gjennom lese- og skriveaktivitetar», og at personalet skal «støtte barna i leiken med og utforskinga av skriftspråket».

I område der borna skal ha nynorsk når dei byrjar på skulen, er det viktig at denne leiken og utforskinga av skriftspråket får gå føre seg på nynorsk. Her kan ein bruke enkle, stimulerande grep i kvardagen, til dømes å ta i bruk nynorsk når borna teiknar og skriv kort, som «Til pappa frå Lisa» og «Helsing Ola».

Bergetippen Kvadrat
Film: Avis i barnehagen

Film om tekstskaping i barnehagen. Borna samarbeider om å lage avis med utgangspunkt i bøker dei har lese.

Skriftspraakmote
Film: Skriftspråkmøte og bokstavkjennskap

I denne filmen frå Haugland gardsbarnehage får me sjå korleis samtalar om bokstavar vert eit fint utgangspunkt for born si utforsking av skriftspråket.

Kråkebollebillyikon
Kråkebollebilly

Leik med språk ved å setje saman nye ord. Animasjonsfilmen om Kråkebollebilly, inspirert av eit dikt av Marit Tusvik, er eit godt utgangspunkt for ordleik. Du finn både diktet og filmen her på sida.

Isje Eg Ikon
Dei yngste barna og nynorsken

Alle vil ha glede og nytte av å møta nynorsk tidleg, skriv professor Synnøve Matre i denne artikkelen. Les meir om korleis den språklege situasjonen vår kan vera ein positiv ressurs i den første lese- og skriveopplæringa