Kurs for 5.–7. trinn

Kurstilboda for lærarar på 5.–7. trinn byggjer på læreplanmåla. Kurshaldarane frå Nynorsksenteret legg vekt på å presentere faglitteratur og nyare forsking om lese- og skriveopplæring – i eit didaktisk perspektiv.

Kurs for lærarar som underviser elevar med nynorsk som hovudmål

Kurs for lærarar som underviser elevar med nynorsk som sidemål

Kunnskapsløftet legg vekt på at elevar med bokmål som hovudmål skal lese og bli lesne høgt for på nynorsk frå 1. trinn. På 5.–7. trinn skal elevane eksperimentere med skriving, lese og samtale om språk. Gjennom prosjektet «Tidleg start med nynorsk på mellomtrinnet» har Nynorsksenteret, i samarbeid med skular over store delar av landet, prøvd ut nynorskopplæring med bokmålselevar. Dei gode erfaringane derifrå viser at elevane stiller godt rusta til ungdomsskulen, både når det kjem til kunnskap og haldningar. Kurspakkane byggjer på desse erfaringane.