Framtidajunior.no – arbeid med nettavis for born

Framtidajunior.no er ei nynorsk nettavis for born i alderen 9–13 år. Her finn du dagsaktuelle nyhendesaker tilpassa målgruppa, interessante kultursaker, bokmeldingar, kvissar og mykje meir. Det er også høve til å sende inn eigne bokmeldingar, meiningar eller andre tekstar til avisa.

Å bruke nettavis i undervisinga går naturleg inn i fleire fag, både norsk, samfunnsfag og naturfag. I Kunnskapsløftet les vi at elevane skal få trening i kritisk og variert kjeldebruk og kunne trekkje grunngjevne konklusjonar med aukande bruk av fagomgrep og stigande refleksjon omkring tema. Det multimodale aspektet er tydelige i digitale samfunnsfaglege tekstar, og læraren modellerer lesing, refleksjon og skriving i faget (Læreplan i samfunnsfag, 7. trinn).

Oppgåver knytte til tema i nettavisa  


Framtidajunior.no får stadig nye tekstar, men tekstane som ikkje lenger ligg på framsida, finn du i arkivet. Oppgåvene i denne ressursen er såpass generelle at du som er lærar kan tilpasse dei til andre saker og emne du vil jobbe med.

Å lese og reflektere rundt dei samansette tekstane i nettavisa er viktig i seg sjølv. I tillegg ønskjer vi å løfte fram Framtidajunior.no som eit utgangspunkt for skriveaktivitetar, både for elevar med nynorsk og bokmål som hovudmål.  

  • Fordi det er meiningsfullt å skrive om noko som opptek ein
  • Fordi det er meiningsfullt å skrive til ein mottakar 
  • Lett å lese, lett å skrive: nettavistekstar med bilete til er ein god igangsetjar for å skrive liknande tekstar

Framtida junior har utarbeidd eigne lærarsider for avisa: