Sidemål 5.–7. trinn

Barn er nysgjerrige på språk, og gjennom å snakke om, leike med og prøve ut nye språkvariantar utviklar dei både språkkompetanse og språkleg medvit.

Læreplanen legg opp til ein progresjon i sidemålsopplæringa: Elevane skal bli lesne for på sidemål dei to første skuleåra. På tredje og fjerde trinn skal elevane lese og lytte til forteljingar, eventyr, songtekstar og faktabøker på bokmål og nynorsk (...) og samtale om kva tekstane betyr for eleven. I tillegg skal elevane utforske forskjellar og likskapar mellom skriving på hovudmål og sidemål (LK20).

På 5.–7. trinn skal elevane lese lyrikk, noveller, fagtekstar og annan skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål, nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhald. Dei skal også prøve ut skriving av tekstar på sidemål, og utforske og reflektere over samanhengen mellom språk og identitet (LK20).

Her finn du undervisingsopplegg, fagstoff og tips til god nynorskopplæring på 5.–7. trinn, for elevar med bokmål som hovudmål.

Trondheimselevar Kvadrat
Språkløyper: God start med nynorsk

I pakken Sidemål på mellomsteget. God start med nynorsk vil de få innsikt i kva opplæring på sidemålet inneber, og konkrete tips til korleis de kan arbeide med nynorsk som sidemål på mellomsteget. Språkløyper er ei nasjonal satsing på språk, lesing og skriving, og de står fritt til å bruke heile eller delar av kompetansehevingspakkane.

Mg 8173 Kvadrat
Å snakke saman om språk

Å utforske likskapar og skilnader mellom språk og dialekter aukar den språklege bevisstheita. Ta utgangspunkt i elevane sine tidlege språkerfaringar og sjå på mangfaldet som finst i klasserommet.

Springing
Springediktat

Springediktat er ein fartsfylt måte å lære nynorske ord på. Opplegget kan gjennomførast både inne og ute.

Bokhaug Kvadratisk
Litteratur

Å lese og bli lesen høgt for på nynorsk legg eit godt grunnlag for å utforske skriftspråket sjølv.

Skrivestartarar
Skriving

Korleis eksperimentere med skriving på nynorsk? Vi tek utgangspunkt i litteratur og modelltekstar, og ser nærare på læraren si rolle som rettleiar i skriveprosessen.

Framtidajr Logokvadrat
Framtidajunior.no – arbeid med nettavis for born

Framtidajunior.no er ei nynorsk nettavis for born i alderen 9–13 år. Nynorsksenteret har laga oppgåver knytte til tema i nettavisa.

Sidemaal Mellomsteget
God i både nynorsk og bokmål allereie på barnesteget? (PDF)

Vitskapleg artikkel av Benthe Kolberg Jansson og Hilde Traavik der dei presenterer resultat frå eit følgjeforskingsprosjekt der elevar med bokmål som hovudmål har skrive tekster på både bokmål og nynorsk på barnetrinnet.