Digitale ressursar

Born som skal bli gode til å lese og skrive på nynorsk, må møte målforma si også i den digitale verda. Merksemda kring dette veks etter kvart som fleire nyttar læringsbrett og ulike former for datamaskiner i undervisinga og til leksene. Med denne samlesida ønskjer Nynorsksenteret å vise kva som finst av nynorske appar. Det er ein del av nynorskappane på lista som ikkje er heilt konsekvente i språkbruken. Vi tek dei likevel med i oversikta, og oppmodar brukarane om å seie i frå til utviklarane om manglar og feil.

Listene vert reviderte jamleg.

Om du nyttar andre nynorske appar enn dei som står på lista, send tips til post@nynorsksenteret.no.

Høgskulen i Volda og Nynorsksenteret er i gang med å kartleggje digitale ressursar for grunnskulen, i forskingsprosjektet DigiGLU. Fagmiljøet samarbeider også med andre instansar på nasjonalt nivå for betre ordlister, talesynteser og digitalt tilfang for nynorskelevar.

Img 7256 Utsnitt