Skriving

Å skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Her på sida finn du ressursar til arbeid med skriving.

Fleire skriveressursar

Kryssord4
Nynorske kryssord for barn

Her er ei samling med nynorske kryssord og puslekryssord for barn.

Markus winkler 4o0 Xbic J6 E utsnitt
Framtidsdraumen min – ei skriveoppgåve

I denne ressursen skal elevane få skrive om ein av draumane sine for framtida, og dei skal skildre, grunngje og reflektere over draumane dei har. Ressursen legg opp til både individuelt arbeid, kameratvurdering, samtale og felles gjennomgang i klassen.

Maal for det nye aaret Fargeikon
Velkomen til eit nytt år

I denne ressursen finn de forslag til samtalespørsmål, teikne- og skriveoppgåver om året som var, og året som kjem, fakta om nyttårsløfte og fyrverkeri og oppgåver om substantiv og nynorsk grammatikk. Her er også forslag til eit kunstverk elevane kan lage i kunst og handverk, og eit forsøk de kan gjere i naturfag.

Les skriv teikn ikon
Les – skriv – teikn

I dette opplegget skal elevane trene på å avkode ord og setningar, finne meining i det dei les, og vise at dei har forstått det dei har lese. I tillegg får elevane øve på å skrive av ord og setningar.

Som ein bror kvadrat
Å formulere faglege setningar

Eit opplegg der elevane skal arbeide med å formulere faglege setningar og arbeide med tekstbindarar med utgangspunkt i Julius-biografien Som ein bror.

Diftongar ikon
Diftongar

Ein relativt systematisk skilnad mellom nynorsk og bokmål er at nynorsk har diftong i mange ord der bokmål brukar ein enkel vokal. Her finn du eit øvingsark der elevane kan arbeide komparativt med slike ord.

Setningsleddlappar
Setningsledd og ordklassar (pdf)

Lappar med setningsledd i ulike fargar som kan kopierast opp og klippast ut, slik at elevane kan setje saman setningar. Då har ein høve til å diskutere skilnaden mellom setningsledd og semantikk. Ei setning kan vere grammatisk riktig sjølv om innhaldet ikkje gjev meining. Setninga «Katten køyrer fårikål» er ei setning med subjekt, verbal og objekt, men innhaldet er ikkje semantisk rett.

Pedal ikon
Skriv din eigen rockesong

I dette opplegget skal elevane skriva eigne rockesongar med inspirasjon frå barnebokfiguren Heavykatten. I arbeidet med skrivinga får dei læra nyttige triks i nynorskordboka på nett.

Spaa ikon
Spå

Å lage ein nynorsk spå er ei fin, lita skriveoppgåve. Her er ein spå med fire ferdige felt og fire felt der elevane får skrive sjølve.

Snoballkamp 1
Snøballkamp i klasserommet (PDF)

I denne oppgåva får elevane verte betre kjende med kvarandre og repetere kva som kjenneteiknar ordklassen adjektiv. Elevane skriv litt om seg sjølv i skjemaet, krøllar arka saman og har snøballkrig med dei. Når snøballkrigen har vart i 30 sekund, blir oppgåva å finne ut kven som har skrive dei ulike snøballane.

Snurr
Språksnurr (PDF)

Småoppgåver om ulike ordklasser. Bruk ein spinnar eller ein terning for å finne ut kva oppgåver du skal gjere.

Finn adjektiva 2
Finn adjektiva (PDF)

Finn adjektiva i rutenettet. Fasiten er på side 2 av PDF-en.

Undersoking Og Fagskriving Kvadrat
Film: Undersøking og fagskriving

I denne filmen følgjer vi Erna Osland i ein skrivedag med elevar på 5.–6. trinn og deretter prosessen vidare til ferdig tekst og bok. Sentralt i opplegget står det å gjere undersøkingar og å skrive fagtekst på bakgrunn av undersøkinga.

Fagskriving Duus Kvadrat
Film: Drama og fagskriving

Skodespelar Adele Duus inspirerer til fagskriving og viser døme på korleis dramaøvingar kan vere ein inngang til fagskriving for 3.–4. trinn.

Fagskriving Paa Nynorsk
Fagskriving på nynorsk

Skriveopplæring kan i nokre samanhengar krevje ulike tilnærmingar alt etter om ein skriv på nynorsk eller bokmål.