På sporet

På Sporet Beskjært

På sporet er eit forskingsbasert treningsopplegg i lesing og skriving. Forskarar ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger har utvikla På sporet, og Nynorsksenteret har omsett og tilrettelagt opplegget til nynorsk. Opplegget er laga for elevar på 1. og 2. trinn som står i fare for å utvikle lese- og skrivevanskar, og det bør gjennomførast i små grupper. Det kan vere praktisk å gjennomføre På sporet som ein av postane i stasjonsarbeid.

Norske skular pliktar å tilby tilpassa, intensiv opplæring i lesing til elevar som står i fare for å verte hengande etter. På Sporet vil gje elevar som risikerer å utvikle lesevanskar, tidleg og intensiv innsats før dei opplever nederlag, redusert motivasjon og lågare tru på eigne ferdigheiter.

Det er viktig at elevar med nynorsk som hovudmål får lese tekstar på nynorsk, og at oppgåvene er tilrettelagde desse tekstane. Derfor har vi valt ut nynorske bøker og lettleshefte som har god progresjon og som tek opp dei mest vanlege lesetemaa på nynorsk.

Nettbrett I Barneskulen
Undervisingsøkter til På sporet

Her finn du alle dei 100 undervisingsøktene til På sporet.

Lesing Ylva Og Villgeitene
Bokliste til På sporet

Her finn du lista med bøker som er nytta i På sporet.

Appar

Paa Sporet Abc
På sporet ABC (NN)

Ein lesetrenings-app der du lastar ned nynorskversjonen og dermed slepp å velje språk i ein meny etterpå. Utvikla av Lesesenteret. Talestemme, ikkje kunstig talesyntese. Gratis.

Finst for iOS.

Grapho Game
Grapho Game Norsk

Lyd- og bokstav-øvingsapp. Appen har grensesnitt på bokmål, men øvingane er i all hovudsak språknøytrale.

Finst for iOS og Android.

Skolestart
Skolestart

Skolestart er ein app for å kartleggje bokstavkunnskap, fonologisk medvit, ordlesing og staving. Instruksjonane og grensesnittet for læraren er på bokmål, men alle orda som vert testa, er ord som er like på nynorsk og bokmål.

Into Words Logo
IntoWords og STL+

IntoWords er eit skrivestøtteprogram med nynorsk talesyntese til nettbrett, PC, Chromebook og smarttelefon.

Paa Sporet
Lesesenteret

På sporet er utvikla av Lesesenteret, og opplegget er tilrettelagt og omsett til nynorsk av Nynorsksenteret.